Представництво за довіреністю

У відповідності до статті 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Довіреність - це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Згідно із статтею 245 цього ж кодексу, форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

Посвідчення довіреності та довіреності в порядку передоручення

Нотаріуси посвідчують довіреності, складені на ім'я однієї особи або кількох осіб за усним зверненням довірителя.

У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити представнику. Дії, які належить вчинити представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

Довіреність від імені кількох осіб може бути посвідчена на вчинення юридичних дій для досягнення спільної мети.

Довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто довірителем, нотаріусом не посвідчується. Так, наприклад, нотаріус не приймає заяви про прийняття спадщини, про відмову від неї або заяви про їх відкликання, складені від імені спадкоємців їх представниками, що діють на підставі довіреностей.

У довіреності на укладання договору дарування обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування обдаровуваного. У разі невиконання такої умови довіреність є нікчемною.

Строк, на який може бути видана довіреність, визначається відповідно до статті 247 Цивільного кодексу України. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

Довіреність, у якій не зазначена дата її вчинення, є нікчемною.

Що стосується довіреності, виданої в порядку передоручення, то така довіреність підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, у якій застережене право на передоручення, або після подання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність. При посвідченні довіреності в порядку передоручення нотаріус роз'яснює представнику довірителя вимоги статті 240 (передоручення) Цивільного кодексу України . У довіреності, виданій у порядку передоручення, не допускається передавання повіреній особі права на передоручення, а також довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю.

Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана.

Довіреності, які посвідчує нотаріус

  • Довіреність на представництво інтересів у судових органах:

Нотаріусами посвідчуються довіреності на представництво інтересів фізичних осіб у судах загальної юрисдикції, з правом представника виступати від імені довірителя у місцевих судах, апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах та у Верховному суді України з питань розгляду цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

 

  • Довіреність на розпорядження рухомим (транспортний засіб) та нерухомим майном:

За зверненням особи, нотаріусом посвідчуються довіреності на розпорядження рухомим майном, наприклад, транспортними засобами (автомобілем). В такому разі довірителю необхідно надати нотаріусу оригінал свідоцтва про реєстрацію відповідного транспортного засобу, що підтверджує право власності особи на нього, або оригінал нотаріально засвідченої довіреності щодо розпорядження транспортним засобом від імені власника, в якій застережене право на передоручення повноважень третім особам.

Аналогічним чином посвідчуються довіреності на розпорядження нерухомим майном (нежитлові приміщення, будівлі, житлові будинки, квартири, земельні ділянки тощо) за умови надання особою, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії (довірителем) документів, що підтверджують право власності на відповідний об’єкт нерухомого майна. Варто зазначити, що не посвідчуються довіреності на розпорядження (відчуження) земельними ділянками, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), оскільки щодо таких земельних ділянок відповідно до діючого законодавства діє мораторій на відчуження крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб. 

 

  • Довіреність на представництво інтересів фізичної особи-підприємця:

Для провадження підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця нотаріусом посвідчується довіреність, на підставі якої інтереси фізичної особи-підприємця можуть бути представлені у всіх необхідних державних органах та органах місцевого самоврядування, зокрема у Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Для посвідчення зазначеної довіреності нотаріусу необхідно надати окрім паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

Нотаріусом також посвідчуються довіреності на представництво інтересів у банківських установах (відкриття, поповнення, закриття рахунків від імені довірителя, користування індивідуальним банківським сейфом); у реєстраційних службах з питань державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, отримання свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно тощо; в органах енерго-, водо-, тепло-,газопостачання; у різного роду установах для отримання від імені довірителя виданих на його ім’я документів (дипломів, свідоцтв тощо, окрім тих документів, які відповідно до закону можуть бути отримані лише особисто).

Припинення представництва за довіреністю.

Представництво за довіреністю припиняється у разі закінчення строку довіреності; скасування довіреності особою, яка її видала; відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю; припинення юридичної особи, яка видала довіреність; припинення юридичної особи, якій видана довіреність; смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності, смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

  

У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків.

 

З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення, а представник зобов’язаний негайно повернути довіреність.

 

Однією з підстав припинення представництва за довіреністю є її скасування. Відмова від цього права є нікчемною.

Скасування довіреності.

Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної, може у будь-який час скасувати довіреність або довіреність, видану в порядку передоручення.

З цією метою необхідно звернутися до нотаріуса або завідувача державного нотаріального архіву із заявою про скасування довіреності або передоручення. На підставі такої заяви нотаріусом/ завідувачем державного нотаріального архіву буде зроблено відмітку про скасування на примірнику довіреності, що зберігається у справах нотаріуса, у державному нотаріальному архіві, і відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Якщо особа, яка видала довіреність, подасть примірник довіреності, що є у неї, напис про скасування довіреності або передоручення робиться і на цьому примірнику, після чого він разом із заявою додається до примірника, що зберігається у справах нотаріуса, в державному нотаріальному архіві. Повідомлення особи, яка видала довіреність, представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність, про скасування довіреності може бути оформлено нотаріусом шляхом передавання відповідної заяви.

Реєстрація посвідчення довіреності (припинення її дії)

Посвідчені нотаріусами довіреності, а також передоручення за ними, припинення їх дії підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей у порядку, установленому Положенням про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1378/13252.